Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 612
Năm 2022 : 3.151
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA

TRƯỜNG PTDT BT THCS KIÊN ĐÀI

 

Số: 12/KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­

Kiên Đài, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Công văn số 202/PGDĐT-TH ngày 07/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-THCS ngày 08/9/2021 của PTDT BT THCS Kiên Đài Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022;

          Trường PTDT BT THCS Kiên Đài xây dựng kế hoạch Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

-  Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; thúc đẩy đa dạng hình thức tổ chức dạy học.

- Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi lúc, mọi nơi.

- Chủ động thực hiện chương trình giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả tại nhà trường.

2. Yêu cầu

- Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt của chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.

- Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh đúng quy chế ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

II. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

1. Hoạt động dạy học trực tuyến

- Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

- Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau:

+ Tham gia học trực tuyến do giáo viên tổ chức.

+ Thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên.

+ Khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.

+ Giữ thái độ tôn trọng với giáo viên, bạn trong suốt quá trình học tập.

- Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau:

+ Xây dựng bài dạy chuẩn bị các phương tiện phù hợp để thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Tổ chức xây giờ học trực tuyến theo tiết học/bài học/chuyên đề để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập, lĩnh hội kiến thức.

+ Giao nhiệm vụ học tập, giao tài liệu và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định.

+ Theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến.

+ Tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

+ Nắm sĩ số học sinh từng tiết dạy và ghi sổ đầu bài theo quy định.

2. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Giáo viên thực hiện trong quá trình dạy học, đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ: Được thực hiện trực tiếp tại trường khi học sinh đi học trở lại. Trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng Hiệu trưởng quyết định lựa chọn kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, trung thực và đúng quy định trên hệ  thống online do nhà trường xây dựng.

3. Học liệu dạy học trực tuyến

- Giáo viên, nhóm trưởng bộ môn xây dựng học liệu dạy học trực tuyến bao gồm: Chương trình dạy học trực tuyến, bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học liệu dạy học trực tuyến phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp.

-  Học liệu dạy học trực tuyến phải được tổ  trưởng chuyên môn thông qua và được nhà trường phê duyệt.

4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến:

Hồ  sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại nhà trường gồm có:

- Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến.  

- Kế hoạch giáo dục trực tuyến và kế hoạch giáo dục trực tiếp của nhà trường và kế hoạch bài dạy chi tiết theo PPCT, bài dạy/tuần, tháng, năm cho từng môn học.

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

.- Lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo quy định hiện hành của nhà trường và theo quy định của Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và Phổ thông có nhiều cấp học.

5. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến

5.1. Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được nhà trường lựa chọn  để  giáo viên, học sinh thực hiện đã được rà soát đồng bộ với hệ sinh thái của nhà trường đang sử dụng và đảm bảo các chức năng tối thiểu sau đây:

-  Giúp giáo viên tổ chức triển khai dạy học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ, lưu giữ bài giảng, chia sẻ màn hình máy tính, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến đến học sinh và một số tính năng khác.

- Giúp học sinh tiếp cận bài học; tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với giáo viên và những học sinh khác trong cùng một không gian học tập.

5.2. Hệ thống quản lý học tập trực tuyến có chức năng tối thiểu sau đây:

- Giúp giáo viên lưu trữ, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến tới học sinh; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh;

-  Cho phép học sinh truy cập, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác trong cùng không gian học tập;

- Cho phép nhà trường quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến: Có chức năng của hệ thống quản lý học tập trực tuyến tại Mục 5.2 và công cụ cho phép giáo viên thiết kế nội dung học tập, học liệu dạy học trực tuyến.

5.4. Ngoài giờ học trực tuyến, giáo viên có thể sử dụng các hệ thống ứng dụng khác để hỗ trợ cho học sinh học tập (Zalo, FB, Gmail…)

6. Hạ tầng công nghệ thông tin Hạ tầng công nghệ thông tin phải đảm bảo phục vụ quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến:

-  Bảo đảm yêu cầu về  đường truyền Internet và thiết bị  kết nối, máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến bảo đảm cho giáo viên và học sinh truy cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

- Bảo đảm an toàn thông tin, các quy định về dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân theo quy định khi tổ chức dạy học trực tuyến. 

7. Các phần mềm hỗ trợ khác: Trong quá trình giảng dạy giáo viên được quyền thực hiện linh hoạt giữa các phần mềm khác như Zoom, Google Meet, Google Classroom; Microsoft Team,… nhưng phải đảm bảo tất cả học sinh được tham gia học tập.

III.PHÂN CHIA LỚP HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Phân chia lớp học trực tuyến và cấp tài khoản cho giáo viên và học sinh dạy - học trực tuyến.

1.1. Phân chia lớp học

-  Phương án 1: Chia theo 7 lớp như học trực tiếp theo TKB chính khóa đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

-  Khối 6: Gồm có các lớp/phòng học trên hệ thống gmail như sau: 6AB.

-  Khối 7: Gồm có các lớp/phòng học trên hệ thống gmail như sau: 7AB.

-  Khối 8: Gồm có các lớp/phòng học trên  hệ thống gmail như sau: 8.

- Khối 9: Gồm có các lớp/phòng học trên hệ thống gmail như sau: 9A, B.

- Phương án 2: Gộp các lớp lại với nhau tùy tình hình nhưng không quá 100 người/lớp.   

1.2. Cấp tài khoản cho giáo viên và học sinh:

- Giáo viên sử dụng tài khoản gmail nhà trường cấp để giảng dạy.

- CBQL phụ trách CNTT hỗ trợ kỹ thuật và giáo viên chủ nhiệm sẽ cấp tài khoản tới toàn bộ học sinh.  

1.3. Tổ chức lớp học trực tuyến thành viên trong một lớp học trực tuyến bao gồm:

- Giáo viên chủ nhiệm.

- Toàn thể học sinh của lớp.

- Tất cả các giáo viên được phân công giảng dạy lớp đó.

- Lãnh đạo nhà trường, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ kỹ thuật do Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định thành lập.

- Giáo viên Tổng phụ trách đội.

2. Các phương án tổ chức dạy học trực tuyến

2.1. Phương án 1: Học sinh học tại nhà, giáo viên dạy tại trường (Áp dụng trong điều kiện dịch bệnh).

-Tổ chức dạy học như sau: 

+ Nội dung chương trình: Theo kế hoạch giáo dục môn học áp dụng cho năm học 2021-2022 đã được nhà trường phê duyệt và đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường

+ Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến tại trường ở các phòng học (giáo viên sử dụng máy tính có kết nối internet) giảng dạy theo TKB do nhà trường sắp xếp; dạy học kết  hợp giữa viết bảng và giáo án trình chiếu bằng Microsof  PowerPoint, Word (khuyến khích GV hỗ trợ thêm các  ứng dụng khác để hỗ trợ thực hiện giảng dạy)

+ Lãnh đạo nhà trường và Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy và quản lí hoạt động dạy học của giáo viên.

+ Học sinh đăng nhập vào hệ thống theo khối/lớp và học tập theo TKB của nhà trường (học sinh đăng nhập vào lớp trong suốt thời gian học tập).

2.2. Phương án 2: Theo phương án phòng, chống dịch COVID-19.

2.3. Phương án 3: Học sinh học tập tại nhà, giáo viên dạy tại nhà.  

- Tổ chức dạy học như sau:

+ Nội dung chương trình: Theo kế hoạch giáo dục môn học (trực tuyến).

+ Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến tại nhà bằng laptop (máy tính bàn có micro và Webcam) theo TKB do nhà trường sắp xếp; dạy học bằng giáo án trình chiếu PowerPoint, Word (khuyến khích GV hỗ trợ thêm các ứng dụng khác để hỗ trợ cho công tác giảng dạy).

+ Lãnh đạo nhà trường và Tổ trưởng chuyên môn, Tổ hỗ trợ kỹ thuật phân công giáo viên dạy và quản lí hoạt động dạy học của bộ môn.

+ Học sinh đăng nhập vào hệ thống theo lớp và học tập theo TKB của nhà trường (học sinh đăng nhập vào lớp trong suốt thời gian học tập). 

3. Với những học sinh không có phương tiện phục vụ  học tập trực tuyến

-Tổ chức dạy học như sau:

+ Theo kế hoạch giáo dục môn học các bộ môn thống nhất trong việc soạn tài liệu môn học theo bài/tuần có kèm yêu cầu hoàn thành bài học và thực hiện quy trình chứng thực số.  

+ Giáo viên bộ môn liên hệ với GVCN để thực hiện phương án giao bài, tài liệu và hướng dẫn học sinh học tập và hoàn thành bài học, sản phẩm tại nhà và được đăng tải trên Website của nhà trường tại địa chỉ www.ptdtbtkiendai.tuyenquang cũng như nhóm Zalo của nhà trường.

+ Việc giao bài cho học sinh: Nhà trường giao Đội TNTPHCM, Đoàn thanh niên phối hợp với GVBM, GVCN thành lập đội xung kích của trường và của các lớp để phân công phát tài liệu học tập và thu sản phẩm của học sinh về giao lại giáo viên bộ môn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Quyết định hình thức, phương án tổ chức dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT, phòng Giáo dục Đào tạo huyện và UBND xã Kiên Đài bảo đảm dạy học an toàn và chất lượng giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện nhà trường. Triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên, nhân viên, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến.

- Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến theo kế hoạch.

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến.

- Xây dựng nội quy dạy học trực tuyến.

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên có liên quan tham gia tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến và báo cáo sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.

2. Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học áp dụng cho dạy học trực tuyến; Hướng dẫn và quản lí dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên trực tuyến; chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về hoạt động dạy học tổ, bộ môn mình phụ trách.

-  Giáo viên chủ động học hỏi và tham gia tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin và có năng lực để tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến; thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của nhà trường và bảo đảm chất lượng giáo dục; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

- Giáo viên được phân công quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết chịu trách nhiệm hoạt động của hệ thống.

3. Học sinh và phụ huynh

- Học sinh phải chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường; tích cực tham gia vào hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của giáo viên và nhà trường; chủ động liên lạc với giáo viên hỗ trợ trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

- Học sinh thường xuyên cập nhật các thông tin của nhà trường thông qua GVCN và trên website, Smas… của nhà trường, đồng thời thường xuyên đăng nhập hệ thống để nắm bắt lịch học hàng ngày của GVBM cũng như hoàn thiện các bài kiểm tra đánh giá kết thúc mỗi chương trình học.

- Phụ huynh học sinh thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ  nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến; tăng cường trang bị phương tiện học tập cho con em được thuận lợi trong học tập trực tuyến.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 của trường PTDT BT THCS Kiên Đài, Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên căn cứ thực hiện. Nếu có vướng mắc, trao đổi với BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./. 

 

 

 Nơi nhận:

- UBND xã (báo cáo);

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- Ban đại diện CMHS trường (Phối hợp);

- CBQL, GV, NV, HS (thực hiện);

- Lưu: Trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Quốc Phương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới